Październik 2016
P W Ś C P S N
« Gru    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Bezrobocie

PostHeaderIcon TERMIN DOCHODY- ŹRÓDŁO NIEPOROZUMIEŃ

Problem polega jednak na tym, iż przycho­dy z prowadzonej działalności nie są, według ustawy o finansach publicznych, dochodami publicznymi, natomiast wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług — są. Pojęcie dochodów publicznych staje się w ten sposób rozmyte, a tym sa­mym niejasne staje się określenie deficytu (budżetu państwa, budżetów samo­rządowych, sektora finansów publicznych), będącego z definicji różnicą do­chodów i wydatków rozważanego segmentu sektora finansów publicznych. Zwrócić też warto uwagę na to, że termin „przychody” użyty jest w definicji dwukrotnie i za każdym razem ma inną treść ekonomiczną. Źródłem nieporozumień może być też termin „dochody”, który w teorii ekonomii, a także ustawach podatkowych, używany jest jako synonim zysku, a więc różnicy przychodów i poniesionych kosztów. Co więcej, w ustawie budżeto­wej termin „przychody” jest jeszcze używany w trzecim, innym znaczeniu — na określenie wszystkich środków publicznych znajdujących się w dyspozy­cji państwowych funduszy celowych.

PostHeaderIcon INFORMACJE O MAJĄTKU

Fragmentaryczne i niepewne metodologicznie są natomiast informacje o majątku, jakim dysponują jednostki sektora finansów publicznych. W od­niesieniu do majątku Skarbu Państwa niezwykle użytecznym źródłem in­formacji są publikowane corocznie przez Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) sprawozdania o stanie mienia Skarbu Państwa. Nie dysponujemy natomiast żadnymi zbiorczymi danymi o majątku JST. Wszystkie JST są, co prawda, zobowiązane do sporządzania rocznych bilansów i do opraco­wywania dołączanej do projektu uchwały budżetowej informacji o stanie ich majątku. Dane pochodzące z tych dokumentów nie są jednak groma­dzone i przetwarzane. Nie ma nawet zbiorczych danych dotyczących liczby jednostek organi­zacyjnych działających w sektorze samorządowym. 

PostHeaderIcon STATUT ESBC

Statut ESBC określa również minimalną długość kadencji władz banku centralnego — wynosi ona 5 lat, a więc mniej, niż trwa kadencja władz NBP. Zakres zadań NBP określony w art. 3 ust. 2 ustawy o NBP obejmuje, oprócz głównego celu, jakim jest ochrona wartości złotego: organizowanie rozliczeń pieniężnych;prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi;prowadzenie działalności dewizowej w granicach określonych usta­wami;prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa;regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie;kształtowanie warunków niezbędnych dla rozwoju systemu banko­wego;opracowywanie statystyki pieniężnej i bankowej, bilansu płatnicze­go oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej;wykonywanie innych zadań określonych ustawami”.Polskie ustawodawstwo dotyczące banku centralnego oceniane jest jako w wysokim stopniu zgodne z najlepszymi standardami międzynarodowymi. Za pewne naruszenie zasady niezależności banku centralnego uznawany jest jednak fakt, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o NBP polityka walutowa realizowana przez NBP oraz zasady ustalania kursu złotego w stosunku do walut obcych są ustalane przez Radę Ministrów w porozumieniu z Radą Po­lityki Pieniężnej.

PostHeaderIcon Kantory internetowe – nowość na polskim rynku

Od pewnego czasu osoby, które spłacają kredyty mieszkaniowe zaciągnięte w obcych walutach, mogą spłacać raty bezpośrednio w walucie, w jakiej kredyt został udzielony. Taka sytuacja jest korzystna dla kredytobiorcy, gdyż z uwagi na wahające się kursy złotego wobec franka szwajcarskiego czy też euro można wybrać moment najbardziej korzystny z punktu widzenia kredytobiorcy. Jak obliczyli analitycy, każde umocnienie się złotego na przykład w stosunku do euro o 10 groszy powoduje zmniejszenie się raty kredytu nawet o 50 złotych. Ostatnio pojawia się coraz więcej kantorów internetowych, umożliwiających zakup walut bez wychodzenia z domu. Jest to bardzo ciekawa oferta, gdyż ceny walut w takich kantorach są korzystne dla kupującego, można ponadto dobrze wybrać moment dokonania takiego zakupu. Nie sprawi też najmniejszego problemu dokonywanie zakupu waluty nawet kilka razy w miesiącu, co przy korzystaniu z klasycznych kantorów byłoby jednak problemem. Należy tylko uważać, aby nie natknąć się przy okazji zakupu waluty przez Internet na oszustów.

PostHeaderIcon Kto korzysta z dotacji z urzędu pracy

Pomimo tego, że z urzędu pracy nie będziemy mogli liczyć na zbyt wygórowaną dotację finansową na założenie własnej firmy, wiele osób kieruje właśnie do tej instytucji swoje pierwsze kroki. Jeśli zaś chodzi o to, kto konkretnie będzie mógł z takiej pomocy skorzystać, to będą to przede wszystkim osoby, które nie mają pracy i są zarejestrowane w urzędzie jako osoby bezrobotne. Jednak nie wystarczy być po prostu zarejestrowaną osobą niepracującą, by móc ubiegać się o dofinansowanie. Konieczne jest również to, by nie być karanym, czy też mieć odnotowane w dokumentach w urzędzie, że nie mamy pracy co najmniej od trzech miesięcy. Musimy też pamiętać o tym, że pod górkę mogą mieć osoby, które nie podjęły się żadnej pracy, jaka została im w urzędzie przedstawiona i nie podali żadnego wyjaśnienia. Nie można się zresztą dziwić tak szerokiej liczbie różnych regulacji, jeśli nie każdy będzie chciał skorzystać z dofinansowania w celu założenia firmy, ale głównie po to by wyłudzić od urzędu pieniądze na jakiś inny cel.

PostHeaderIcon Kiedy dotacja jest bardziej możliwa

Nie da się ukryć, iż temat dotacji jest niezwykle gorącą kwestią dla osób, które będą chciały założyć własną firmę. Trudno się zresztą temu dziwić, jeśli od takiej pomocy finansowej może zależeć to, czy dany biznes w ogóle będzie mógł dojść do skutku. Warto wobec tego sprawdzić, czy za każdym razem będziemy musieli na przykład pisać biznesplan, czy też będziemy mogli pominąć taki element danej procedury. Jak wiemy, napisanie dobrego biznesplanu zajmuje sporo czasu, a poza tym i tak nigdy nie mamy pewności, czy projekt, jaki zaproponujemy, będzie mógł spotkać się z akceptacją i otrzymamy takie wsparcie finansowe, jakie będzie dla nas najbardziej komfortowe. Jeśli będziemy chcieli zwiększyć swoje szanse na otrzymanie dotacji, najlepiej od razu udać się do doradcy, który będzie się taką sprawą zajmował, a wtedy będziemy mogli uzyskać fachową pomoc. Dzięki niej będziemy mogli jakby pójść drogą na skróty, by otrzymać dofinansowanie, co też przełoży się na założenie firmy w bliższym terminie.

PostHeaderIcon Własna firma i prowadzenie bloga

Dzisiaj możemy zauważyć, iż coraz większym powodzeniem cieszy się wśród biznesmenów prowadzenie firmowego bloga. Czy warto zajmować się taką stroną internetową – z pewnością tak, jednak tylko wtedy, gdy będziemy mogli umieścić ciekawe wpisy na takiej stronie. Przeważnie, jak podpatrzymy różne firmy, na blogach będzie można znaleźć treści, jakie będą się wiązać z jakimiś doniosłymi wydarzeniami, czyli na przykład opis gali z wręczenia wyróżnień, bądź też pojawienie się nowego produktu na rynku. Jak zauważymy, na prowadzenie takiego bloga będą decydować się przeważnie przedstawiciele dość dużych i prężnie rozwijających się instytucji. Jeśli my nie będziemy mogli zaliczyć swojej firmy do takiej ligi, warto się zastanowić nad tym, czy prowadzenie takiej strony będzie mieć rzeczywiście sens. Szczególnie zaś wątpliwe może być prowadzenie bloga firmowego zaraz na początku prowadzenia działalności. Wyjątkiem jest tutaj co prawda e-biznes, gdyż jego powodzenie w dużej mierze będzie zależne od treści zamieszczanych na stronach internetowych, w tym na blogach.